Aquesta red europea xarxa europea es crea a partir de dues directives de la Unió Europea, la Directiva Hàbitats i la Directiva Aus. La primera té per objecte la conservació, protecció i millora de la qualitat del medi ambient, inclosa la conservació dels hàbitats i la flora i fauna del territori europeu, mentre que la segona es proposa protegir totes les aus silvestres i els hàbitats associats a una sèrie d'espècies.

La Directiva Hàbitats crea una xarxa d'espais denominats ZECS (zones especials de conservació) i la Directiva Aus espais ZEPA (zones d'especial protecció per a les aus). Aquests dos espais formen conjuntament la xarxa Natura 2000.