Per a què serveix una estratègia de conservació?

La planificació per a la conservació i l'ús sostenible de la biodiversitat és un procés dinàmic que ha de reflectir els canvis en l'entorn socioambiental. El disseny d'estratègies i plans representen instruments importants per determinar els objectius bàsics (a curt, mitjà i llarg termini), així com per establir les línies d'actuacions principals que hauran de desenvolupar-se.

 
L'Estratègia de la Reserva de Biosfera de Menorca

L'Estratègia de conservació de la biodiversitat a la reserva de biosfera de Menorca constitueix el conjunt de línies d'actuacions previstes per complir els objectius establerts en el programa internacional MaB, Man and Biosphere, creat per la UNESCO l'any 1971 i que l'any 1974 va crear la figura de les reserves de biosfera com a llocs per al desenvolupament, aplicació i demostració de mètodes i experiències orientats a la conservació de la biodiversitat i el desenvolupament sostenible dels seus habitants.

 
Objectius de l'Estratègia

L'objectiu principal de l´Estratègia és aturar la pèrdua de biodiversitat i arribar a un estat favorable de conservació dels hàbitats i espècies de la Reserva de Biosfera de Menorca.
Objectius específics

1.- Disposar del millor coneixement científic i tècnic per a la presa de decisions en la planificació i gestió.
2.- Posar en marxa mesures de conservació de la biodiversitat terrestre i marina.
3.- Facilitar l'accés a la informació relacionada amb la biodiversitat.
4.- Millorar la coordinació i la cooperació.
5.- Promoure noves oportunitats a partir de la conservació de la biodiversitat.
6.- Garantir l'existència de recursos econòmics, materials, humans, tècnics i de coneixement