Energies Renovables

Amb l’objectiu d’aconseguir reduir les emissions d’efecte hivernacle, i canviar el paradigma energètic de Menorca, el primer pas és canviar l’actual sistema energètic de l’illa per fer-lo més sostenible.

Per aconseguir l’objectiu de reducció d’emissions es fa totalment necessari canviar el mix de generació elèctrica i aconseguir que les energies renovables tinguin un volum de generació molt major a l’actual.

Des de l’Agència reserva de Biosfera es pretén afavorir les polítiques d’implantació de les energies renovables, a través de la instal·lació de grans parcs de generació i de les petites instal·lacions en edificis per tal de fomentar l’autoconsum energètic.

 
 
Sistema energètic Menorca

El sistema energètic de Menorca és un sistema que és simple, centralitzat, depenent de l’exterior i que presenta un elevat grau de pèrdues energètiques.

Es té una gran dependència de les importacions d’energia i dels combustibles fòssils, ja que un 99% de l’energia primària consumida prové dels combustibles fòssils.

Per poder canviar l’actual sistema i caminar cap a un nou model energètic més sostenible es fa imprescindible aconseguir que les energies renovables tinguin un paper més important dintre del sistema energètic.

Diagnosi del sistema energètic de Menorca

 
Energia eòlica

Menorca compta amb l’únic parc eòlic de les Illes Balears, situat a la zona de Milà.

El parc disposa de 4 aerogeneradors de 800 kW de potència cadascun, amb una capacitat de generació de 7.040 MWh anuals. Aquesta quantitat d’energia representa al voltant del 3% del consum total d’energia elèctrica de Menorca.

Parc eòlic de Milà

 
Generació fotovoltaica

Actualment a Menorca hi ha instal·lats dos parcs fotovoltaics promoguts per iniciatives privades.

Aquestes dues instal·lacions són la de Son Salomó, situada a la zona nord de Ciutadella de Menorca, i la Binisafúller, situada a la zona sud de Menorca al municipi de Sant Lluís.

VEURE MÉS

 
Autoconsum en edificis públics

Per millorar el mix energètic de Menorca i reforçar el sistema energètic és important implantar instal·lacions d’autoconsum en els edificis, ajudant així a la reducció d’electricitat produïda a base de combustibles fòssils i alhora ajudant a reduir la càrrega de la xarxa de transport del sistema elèctric.

L’Agència Reserva de Biosfera està implantant instal·lacions d’autoconsum a aquells edificis propis, titularitat del Consell Insular, o organismes públics dependents que presenten un major consum d’energia elèctrica.

VEURE MÉS

 
Biomasa

L’explotació del bosc menorquí, en relació a l’aprofitament de la llenya, la realitzen bàsicament els pagesos, per a autoconsum, i algunes empreses que es dediquen a extreure i vendre llenya que s’utilitza en major mesura per escalfar les llars.

En el camí cap a la reducció del consum dels combustibles fòssils, la biomassa forestal (en forma d’estella o pellets) s’està convertint en una font d’energia alternativa i rendible que es pot utilitzar per generar energia tèrmica i elèctrica.

La utilització de la biomassa pot ser un factor positiu per el bosc menorquí, sempre que s’extregui de forma controlada, ja que ajuda a mantenir net el bosc i reduir el risc d’incendis.

LIFE BOSCOS

 
Biogàs

Actualment no es disposa d’energia provinent del biogàs a Menorca, però s’estan duent a terme estudis per determinar la capacitat de producció de biogàs a través de processos de digestió anaeròbica amb residus orgànics.

Estudi Biogàs