Ús públic a les platges de Menorca 2020

Conservació

Es publica l'informe anual sobre l'ús de platges a les Reserva de Biosfera de Menorca durant l'any 2020

L'informe indica que durant l'any 2020 hi ha hagut un descens del 29% en el nombre màxim d'usuaris

Platja de Binibèquer

22/02/2021

L'Agència Menorca Reserva de Biosfera, amb l'assessorament de l'OBSAM, realitza anualment un control de l'ús públic de les platges de Menorca durant la temporada estival. Aquest control s'ha dut a terme mitjançant l'obtenció diària del nombre d'usuaris a les platges i del nombre d'embarcacions. Els recomptes s'han realitzat a les 54 platges més importants des de mitjans del mes de juliol de 2020 fins a finals de setembre. Amb aquesta actuació es disposa del nombre d'usuaris i d'embarcacions cada 15 dies per a cadascuna d'aquestes platges.

Com era d'esperar a causa del confinament i de la reducció de la mobilitat per la Covid-19, el nombre d'usuaris a les platges de Menorca ha disminuït durant el 2020 respecte als anys anteriors. Si descartem l'any 2018, en què va haver-hi problemes metodològics, ha estat l'any amb menor nombre màxim d'usuaris.

Nombre màxim d'usuaris durant el 2020

La suma del nombre màxim d'usuaris a les 54 platges controlades durant l'any 2020 ha estat de 19.901 usuaris, un 29% menys que les dades obtingudes l'any 2019. Encara que les variacions mensuals en el nombre màxim d'usuaris ha tingut una tendència similar als anys anteriors, amb valors màxims a l'agost, intermedis al juliol i menors al setembre, s'ha obtingut una diferència màxima entre l'any 2019 i 2020 a la segona quinzena de setembre (descens del 52%) i menor a la segona quinzena d'agost (descens del 19%). Si es tenen en compte únicament 21 platges (platges amb un seguiment continu des de l'any 2001) també s'obté un descens similar del 27%.

També s'han detectat diferències anuals segons el tipus de platja. Les platges de tipus A són les que han reduït més el nombre d'usuaris respecte de l'any 2019, un 38% de mitjana, sobretot a finals de setembre, en què es va obtenir una disminució del 67%. Les platges de tipus B han tingut una disminució mitjana del 16%, sobretot a la primera quinzena de juliol amb una disminució del 43% en relació amb l'any 2019, encara que durant la segona quinzena d'agost s'ha obtingut un increment del 4% respecte de l'any 2019. Les platges de tipus C són les que han disminuït menys en relació amb l'any 2019, un 10%, variant des de la segona quinzena de setembre, en què van disminuir un 39%, però únicament un 2% a la segona quinzena d'agost. Les dades obtingudes de les 21 platges seguides anualment han sigut similars (platges A descens del 45%, platges B descens del 14%, i platges C descens del 4%).

Superfície per usuari i capacitat de càrrega

Tal com era d'esperar, en disminuir el nombre d'usuaris la superfície disponible per usuari s'ha vist incrementada respecte als dos anys anteriors, i el valor mitjà a les 54 platges ha passat de 13,3 m²/usuari l'any 2019 a 23,5 m²/usuari l'any 2020. Aquest increment de superfície disponible s'ha observat als tres tipus de platges.

La capacitat de càrrega mitjana (N= 54 platges) ha disminuït aquest any 2020, assolint un valor del 83%, menor que el 102% obtingut l'any 2019. S'ha pogut observar que el valor mitjà no ha sobrepassat el 100% en cap mes dels anys 2019 i 2020. En obtenir aquest valor entre els diferents tipus de platges, s'obté que les de tipus B són les que més sobrepassen el 100%, i que l'han sobrepassat tant l'any 2019 (132%) com l'any 2020 (11%). Si obtenim les mitjanes únicament amb les 21 platges que disposen d'una sèrie de dades més llarga, es pot veure que des de l'any 2010 s'han obtingut valors superiors al 100%.

Menys platges sobresaturades

Les dades disponibles mostren que tot i que els valors mitjans es mostren per davall de la capacitat màxima de les platges, hi ha una sèrie de platges que estan sobresaturades habitualment i que això passa quasi tots els anys. La modificació de la superfície considerada idònia per usuari (de 15 m²/usuari a 10 m²/usuari a les platges de tipus B i C) ha suposat una variació important en el nombre de platges que han tingut sobresaturació. Aquest fet i la disminució de visitants durant el 2020 per efecte de la Covid-19 ha tingut com a resultat que hi hagi menys platges amb sobresaturació. Així i tot, l'any 2020 hi ha hagut 16 platges sobresaturades (3 platges tipus A, 9 platges tipus B i 4 platges tipus C).

Les dades d'ús públic i de mobilitat a les platges de la reserva de biosfera de Menorca obtingudes en els últims anys aporten suficient i adequada informació per poder realitzar una bona gestió de les platges, fet que amb tota seguretat redundarà en una millor conservació dels hàbitats i una millor valoració de les platges per part dels seus usuaris. Les enquestes de percepció dels usuaris portades a terme en els últims anys ens han mostrat una preocupant percepció del fet que cada vegada hi ha més platges amb sobresaturació.

Per al futur és important establir com a objectius disminuir la sobresaturació a algunes platges i augmentar l'ús de les platges menys visitades. Durant els últims anys s'han portat a terme diferents mesures de gestió, algunes amb resultat positiu i altres de negatiu.

Informe complet