Formulari de contacte

Formulari de contacte


 

Tipus d'usuari (*):

Nom i Cognoms / Raó social (*):
Rang d’edat:
Telèfon de contacte (*):
Adreça electrònica (*):
Adreça (*):
Població (*):
Tipus de consulta (*):

Àmbit de la consulta:
Plaques solars (autoconsum)
Factura elèctrica
Eficiència energètica
Enllumenat exterior
Vehicle elèctric
Formació i divulgació
Rehabilitació energètica
Altres (veure observacions)

Observacions:
Accepto la inclusió de les meves dades personals en la base de dades de l’Oficina de l’Energia Menorca 2030.
La recollida i tractament de les dades facilitades es realitza conforme al Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD) i de la normativa nacional vigent en la matèria (la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals). A continuació li oferim informació sobre la política de protecció de dades aplicada al tractament de les dades de caràcter personal derivat de la consulta realitzada i futures comunicacions relacionades:

1. Responsable del tractament: Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca (NIF: V07662091). Direcció: Plaça de la Biosfera, 5. 07703 Maó (Menorca)
Telèfon: 971.35.41.72
Correu: rsu@cime.es
Delegat de Protecció de dades: protecciodades@cime.es

2. Finalitat del tractament: Les dades personals incorporades seran utilitzades exclusivament en el marc dels serveis sol·licitats al Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, per a disposar d’un registre de consultes rebudes i per a futures comunicacions relacionades. En el transcurs dels serveis que s’ofereixen es podran sol·licitar altres dades a més de les especificades en aquest formulari. Les dades es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió per part de la persona interessada, sens perjudici que aquestes siguin requerides per les forces i cossos de seguretat o pels jutjats i tribunals, i en qualsevol cas mentre la legislació aplicable obligui a la seva conservació (Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol).

3. Legitimació del tractament: El tractament és necessari per al desenvolupament dels objectius del responsable del tractament (BOIB núm. 174, de 20 de desembre de 2014, secció V Anuncis, pel que s’aprova definitivament la modificació dels estatuts i del canvi de denominació del Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca).

4. Destinataris de les dades: No estan previstes cessions de dades, excepte en cas de requeriment per part de les forces i cossos de seguretat o dels jutjats i tribunals, ni transferències internacionals de dades.

5. Drets sobre el tractament de dades: Conforme al que es preveu en el RGPD podrà sol·licitar al Consorci (Plaça de la Biosfera, 5. 07703 Maó o en la direcció de correu electrònic rsu@cime.es), l’accés, rectificació i supressió de les seves dades personals, i la limitació i oposició al tractament de les seves dades. Se li comunica que les seves dades no seran objecte de decisions automatitzades. Així mateix, si considera vulnerats els seus drets, podrà presentar una reclamació de tutela davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://sedeagpd.gob.es/).

(*) camps obligatoris